Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde yer alan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı bir ön lisans programıdır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  özel ve kamu, sağlık kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı; tıbbi belge ve dokümanları kaydedip arşivleyen, basılı veya elektronik ortama kayıtlı bilgi ve belgeleri derleyen, tıbbi terminolojiye hâkim, yazılı ve sözlü iletişim kurarak sağlık hizmeti alan ve verenlere zaman tasarrufu sağlayan, etik kurallara saygılı tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş tıbbi sekreterler ve sağlık elemanlarını topluma kazandırmaktır.

Programın Hedefleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programının temel amacı; sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ülkemizde Sağlık Hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu doğrultuda sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmek amaçlanmaktadır. Program öğrencilere aşağıdaki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlamaktadır;
 1. Hastanın randevu hizmetlerini düzenlemek,
 2. Hasta kabul işlemlerini yapmak,
 3. Hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirmek,
 4. Hastaya ait tıbbi kayıtları tutmak,
 5. İdari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütmek,
 6. Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivlemek ve hizmete sunmak,
 7. Hastalık ve sağlıkla ilgili sorunların, belirlenen “hastalıkların uluslararası sınıflandırma” sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapmak,
 8. Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derlemek ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etmek.
Program ayrıca, öğrencilerin güçlü bir iletişim yeteneği kazanmalarını, sorun çözme becerisi edinmelerini, üretken ve çalışkan bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.

Kabul Şartları
Adayların ÖSYM tarafından belirlenen şartları taşımaları, lise mezunu olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olmaları, temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları
120 AKTS/ECTS, 4.00 üzerinden “2.00” ağırlıklı not ortalamasına sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.  Mezunlara Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ön lisans diploması verilir.

İstihdam Olanakları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçiş Yapılabilen Programlar
 1. İşletme
 2. İşletme Yönetimi
 3. Sağlık Yönetimi